Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1) Algemeen 
OncoExtra is een onderneming voor oncologische revalidatie. OncoExtra is opgericht door Nicole Aaij-Burgmeijer gevestigd in Rijnsaterwoude en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80750206. OncoExtra richt zich op oncologische revalidatie van volwassenen, begeleiden van individuen of groepen. 

2) Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met OncoExtra en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens een eerste afspraak zal OncoExtra wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarde. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken op schrift zijn vastgesteld door OncoExtra en door cliënt/ klant zijn ondertekend. Of een overeenkomst komt tot stand wanneer de mondeling gemaakte afspraken per mail aan opdrachtgever bevestigd en akkoord verklaard wordt.

3) Verhindering 
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt dit niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd voor 100% gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per mail of telefonisch. Tijdens het trainen of het uitvoeren van een opdracht wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

4) Tarieven 
De tarieven staan vermeld bij de programma’s op de pagina van de website van OncoExtra (www.oncoextra.nl) of zijn op te vragen bij Nicole Aaij-Burgmeijer. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. OncoExtra kan ingeschakeld worden zonder verwijzing van een (huis)arts en wordt dan meestal niet vergoed door de zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. 

5) Betalingsvoorwaarden 
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De cliënt/ klant of opdrachtgever verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van OncoExtra. In sommige gevallen wordt er een vervaldatum vermeld. Deelname aan de trainingen is enkel mogelijk wanneer betaling voorafgaand voldaan is. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, volgt een betalingsherinnering. Indien cliënt/ klant of opdrachtgevers niet binnen 14 dagen na datum of de vervaldatum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is OncoExtra gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten €5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van OncoExtra, is OncoExtra genoodzaakt de vorderingen die OncoExtra op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is OncoExtra gerechtigd verdere trainingen/opdrachten op te schorten, totdat de cliënt/opdrachtgever aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

6) Aansprakelijkheid 
OncoExtra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. OncoExtra heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. OncoExtra is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door OncoExtra. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt OncoExtra aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. 

7) Verslag
Voor de kwaliteit van de trainingen wordt na de sessie een kort verslag gemaakt. Dit verslag is bedoeld als werkdocument en enkel en alleen voor de coach. Enkel de cliënt heeft recht op inzage. Zonder toestemming van de cliënt hebben derden geen recht op inzage. 

8) Coaching van persoon door andere opdrachtgever dan hij/zij zelf 
Voor cliënten/ klanten en opdrachtgever geldt dat beiden akkoord moeten gaan met de begeleiding. De cliënt heeft de vrije keuze te beslissen wat deze deelt betreft de voortgang van het traject/ begeleiding aan de opdrachtgever. OncoExtra zal nimmer zonder toestemming van de begeleide persoon inhoudelijke en persoonlijke informatie over de begeleiding en sessies delen met derden, dus ook niet wanneer de opdrachtgever een ander dan de begeleide persoon betreft. OncoExtra kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor conflicten tussen cliënt en opdrachtgever door trainingen gegeven door OncoExtra. 

9) Vertrouwelijkheid 
OncoExtra is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de trainingen. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. OncoExtra zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de persoonsgegevens, waaronder de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10) Regels rond een afspraak voor training 
De trainingen worden in de buitenlucht gegeven. Er is geen praktijkruimte. De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Wanneer de cliënt te laat komt, blijft de eindtijd onveranderd. De cliënt is verantwoordelijk voor het eigen proces. Bij het krijgen van advies en/of opdrachten voor in het dagelijks leven, maakt de cliënt zelf de keuze hier iets mee te doen. Na het starten en voortijdig afbreken van een trainingspakket is het terugvorderen van de betaalde kosten van dit trainingspakket niet mogelijk. In bijzondere en uitzonderlijke gevallen is dit bespreekbaar echter OncoExtra is dit niet verplicht. 

11) Regels rond een afspraak bij trainingen 
De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Wanneer de deelnemer te laat is, is het mogelijk dat de sessie al begonnen is. De deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen proces. Bij het krijgen van adviezen/ opdrachten voor in het dagelijks leven maakt de deelnemer zelf de keuze hier iets mee te doen. Bij het missen van een sessie is OncoExtra niet verplicht de mogelijkheid te bieden de sessie in te halen. In bijzondere gevallen is dit bespreekbaar echter OncoExtra is dit niet verplicht. Indien van toepassing krijgt de deelnemer aan het eind van de training een bewijs van inhalen van maximaal 2 sessies. Na het starten en voortijdig afbreken van een training is het terugvorderen van de betaalde kosten van dit pakket niet mogelijk. In bijzondere en uitzonderlijke gevallen is dit bespreekbaar, echter OncoExtra is dit niet verplicht. 

12) Opschorting, ontbinding en tussentijds opzeggen van de overeenkomst 
OncoExtra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt/ klant of de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen. OncoExtra is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OncoExtra kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OncoExtra op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Na het starten en voortijdig afbreken van een training is het terugvorderen van de betaalde kosten van dit pakket niet mogelijk. In bijzondere en uitzonderlijke gevallen is dit bespreekbaar, echter OncoExtra bepaald en is dit niet verplicht.

13) huishoudelijke regels en afspraken 
In tijd van Corona: wordt de cliënt/ deelnemer geacht zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM, deze zijn te vinden via deze link: https://www.rivm.nl/ zo zal ook OncoExtra zich houden aan deze richtlijnen en maatregelen. 

  • Cliënten en deelnemers gaan netjes en zorgvuldig om met de ruimte en materialen tijdens de sessies aangeboden door OncoExtra. Aangebrachte schade wordt verhaald op de cliënt/ deelnemer. 
  • Cliënten en deelnemers melden zich tijdig af via mail of telefoon. (Zie voor meer info: 3) verhindering) 
  • Cliënten en deelnemers gaan met respect om met de coach, trainer en andere deelnemers. 
  • Deelnemers van trainingen hebben respect voor de privacy van andere deelnemers en delen nooit persoonlijke informatie van andere deelnemers. Wat in de groep verteld wordt blijft binnen de groep. 
  • Persoonlijke problemen en/of klachten worden besproken of gemeld op een ander moment dan vlak voor de start, tijdens of na de workshop of sessie van een training. Dit kan telefonisch, per mail of indien noodzakelijk in een persoonlijk gesprek. 
  • Korte huishoudelijke vragen mogen na de sessie van een training gesteld worden. 

14) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.oncoextra.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met OncoExtra.


Nicole Aaij-Burgmeijer